Volg ons ook op:    

OAC (Ouder Advies Commissie)

De ouder advies commissie (OAC) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directeur in de beleidsvoorbereiding en - evaluatie op de volgende terreinen: 

  • Opvoeding 
  • Onderwijs 
  • Identiteit: zowel de invulling van de levensbeschouwelijke als de onderwijskundige identiteit van de school 

De OAC heeft als taak de school zaken op bovenstaande onderdelen met de directeur te bespreken. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn o.a. het schoolplan, jaarplan. Ook signaleert de OAC operationele knelpunten en kan de directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het advies hoeft niet overgenomen te worden, maar de directeur zal hierover wel een terugkoppeling aan de OAC moeten geven.   De OAC is, naast het team, de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De OAC draagt hiermee geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert.  De OAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders of verzorgers, van één of meerdere kinderen op de betreffende school en hebben zitting voor een periode van 4 jaar. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.

De OAC wordt gevormd door:

Froukje Prins

Pyt Sipma

Marieke Goovaarts

Joke Douma

Greetje Winters

Hester van der Stap (voorzitter, directeur)