Volg ons ook op:    

MR (Medezeggenschapsraad)

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, en leerkrachten. Wij vinden het daarom heel belangrijk om samen te praten én beslissen over zaken die het onderwijs aangaan. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit twee ouders en  twee leerkrachten. Zij vergaderen vier keer per jaar. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van CBS de Springplanke.

De medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap over alle zaken die direct of indirect invloed hebben op de dagelijks praktijk van het onderwijs op CBS de Springplanke.

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het zorgt ervoor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van ondernemersraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Binnen ARLANTA is er de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR zitten 8 leden afkomstig van de 8 van de 16 scholen. Deze 8 leden vertegenwoordigen twee scholen, hun eigen school en een schaduwschool. Een voorstel, dat alleen betrekking heeft op een deel van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen. CBS de Springplanke is op dit moment een schaduw school en wordt vertegenwoordigd door Klaas van de Zee (Groen van Prinsterer, Dokkum). 

De medezeggenschapsraad wordt op dit moment gevormd door:

Joke Westerhof  (secretaresse, personeelsgeleding)

Pieter Kramer (oudergeleding)

Vera Velstra  (voorzitter, oudergeleding)

Romke Talsma (personeelsgeleding)